Mariestad

Västergötland (Västra Götalands län)

Mariestad grundades 1583 av hertig Karl (sedermera Karl  IX) och namngavs efter hans första gemål, Maria av Pfalz. Om vapnets tillkomst kan läsas i ”Bidrag till Mariestads historia” från 1883: ”Då borgarne i den nyanlagda staden infunno sig hos hertig Karl på Marieholm, att af honom begära ett vapen, denne vid en blick genom fönstret ut öfver Tidan fick se en oxe simmande öfver ån, hvilken tillfällighet sålunda gaf upphof till vapnet.”